กศจ.นครราชสีมา รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 179 อัตรา

 10 ก.ค 2562    8,472 ครั้ง

กศจ.นครราชสีมา รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 179 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 23 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 28 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน 3 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 31 อัตรา
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 18 อัตรา
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 5 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 8 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา 1 อัตรา
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา 3 อัตรา
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ 2 อัตรา
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา 2 อัตรา
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล 1 อัตรา
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย 2 อัตรา
17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 4 อัตรา
18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกเกษตรกรรม 1 อัตรา
19. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกการเงิน/บัญชี 1 อัตรา
20. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 7 อัตรา
21. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย 26 อัตรา
22. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา 4 อัตรา
23. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 2 อัตรา
24. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกแนะแนว 1 อัตรา
25. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามที่ระบุในประกาศรับสมัครคัดเลือก  จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ  ไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่ยังไม่หมดอายุ
4. ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษา  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  และมีภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบหรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร