กศจ.ชลบุรี รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 171 อัตรา

 9 ก.ค 2562    5,133 ครั้ง

กศจ.ชลบุรี รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 171 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 28 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 9 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 3 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 13อัตรา
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 13 อัตรา
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 9 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 12 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา 8 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ 8 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา 2 อัตรา
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล 2 อัตรา
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย 3 อัตรา
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกเกษตรกรรม 1 อัตรา
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกการเงินและบัญชี 1 อัตรา
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกบริหารธุรกิจ 1 อัตรา
17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกการตลาด 1 อัตรา
19 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย 25 อัตรา
20. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา 9 อัตรา
21. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 9 อัตรา
22. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกแนะแนว 1 อัตรา
23. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์ 1 อัตรา
24. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกบการศึกษาพิเศษ 2 อัตรา
25. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกพืชศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1-  มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามที่ระบุในประกาศรับสมัครคัดเลือก จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ  ไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
2  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
3. ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษา  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  และมีภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบหรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กรณีต่างสำนักเขตพื้นที่การศึกษาให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานรวมกันได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร