กรุงเทพมหานคร รับสมัครแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 477 อัตรา

 30 ต.ค 2561    37,468 ครั้ง

กรุงเทพมหานคร รับสมัครแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 477 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (วุฒิปวช.-ปวท.-ปวส. อนุปริญญา)
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 60 อัตรา
2 ตำแหน่ง พนักงานปกครอง  บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา
3. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ บรรจุครั้งแรก 18 อัตรา
5. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ บรรจุครั้งแรก 35 อัตรา
6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา
7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา
9. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา
10. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสาร บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
12. ตำแหน่ง โภชนาการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
13. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุด บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา
14. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
15. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
16. ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
17. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรจุครั้งแรก 25 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา
4. ตำแหน่ง นิติกร บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา
5. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บรรจุครั้งแรก 14 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา
6. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา
8. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา
9. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา
10. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก 18 อัตรา
11.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา
12. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
13. ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
14. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
15. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
16. ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล บรรจุครั้งแรก 30 อัตรา
17. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
18. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา
19. ตำแหน่ง นักโภชนาการบรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
20. ตำแหน่ง สถาปนิก บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
21. ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
22. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
23. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
24. ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
25. ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
26. ตำแหน่ง นักวิชาการศูนย์เยาวชน บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
27. ตำแหน่ง นักพัฒนาการกีฬา บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
28. ตำแหน่ง นักวิชาการศูนย์เยาวชน (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
29. ตำแหน่ง นักวิชาการศูนย์เยาวชน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
30.ตำแหน่ง นักจัดการงานรักษาความสะอาด บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา


กรณีผู้สมัครมีผลภาค ก. ก.พ. แล้ว ให้ยื่นแทนการสอบภาค ก. กทม.
กรณีไม่ผ่านภาค ก. ก.พ. ให้สอบภาค ก. กทม. เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบรับรองผลการสอบภาค ก. กทม.เพื่อใช้ในการสอบภาค ข. ครั้งต่อไป
คะแนนทดสอบภาษาให้อ่าน ข้อ 11.2 ถ้ามีผลคะแนนตามที่กำหนดให้ยื่นผล เพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษในภาคความรู้ทั่วไป

คุณสมบัติ จะทยอยพิมพ์ให้ครับ ใจร่มๆ หรืออ่านในประกาศไปพลางๆก่อน

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร