กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 13 อัตรา (ปัตตานี)

 4 มี.ค 2562    34,978 ครั้ง

กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 13 อัตรา (ปัตตานี) ตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคคลการทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือการบริหารธุรกิจ

2.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและ การธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือการบริหารธุรกิจ

3. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การโฆษณา

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

5. นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

6. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง การวัดผลการศึกษา วัดผลและประเมินผลการศึกษา วิจัยและประเมินผลการศึกษา วิจัยและสถิติการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว


ให้ผู้ประสงศ์จะสมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารการสมัครฯ เป็นสำคัญ ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มีนาคม 2562 จัดส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร ไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราขคำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยเขียนที่มุมชองว่า (สมัครสอบแข่งขัน)


ประกาศรับสมัคร