กระทรวงมหาดไทย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย

 4 ก.พ 2562    3,459 ครั้ง

กระทรวงมหาดไทย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
อัตราเงินเดือน 14500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
3) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
4) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง ทุกสาขาวิชา
5) มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet
6) มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
8) สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสถานที่ซึ่งผู้ว่าจ้างกําหนดได้
9) ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานอํานวยการ สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 4อาคารดํารงราชานุสรณ์ ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 12000
หรือ ยื่นเอกสารใบสมัครได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) : thip1moi@gmail.com
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร