กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 2 อัตรา

 30 พ.ย 2561    3,774 ครั้ง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
- มีความสามารถในการฟังพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ธันวาคม 2561ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 34 อาคาร ซี พี ทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 9095 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ Foreignaffairmso@gmail.com

ประกาศรับสมัคร