กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับ

 30 ธ.ค 2561    1,901 ครั้ง

กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน
ตําแหน่ง พลขับ (ชกท.640) จํานวน 1 อัตรา (เพศชาย)
1 เพศชาย อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 30ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัครวันแรก)
2 เป็นทหารกองหนุน (เข้ารับราชการทหารกองประจําการจนครบกําหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว) หรือผู้สําเร็จหลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 โดยได้ขึ้นทะเบียนนําปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว เท่านั้น
3 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ จาก กรมการขนส่งทางบก หรือ ใบอนุญาตพิเศษสําหรับขับรถยนต์ทหาร
4 งดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ. กลับเข้ารับราชการใน ทบ.
5 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
6 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่มีผลบังคับใช้
7 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
8 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกาย และจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540),และฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497 หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบก ทั้งนี้ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ําหนักตัวตั้งแต่ 48 กิโลกรัมขึ้นไป
9 เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
10 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
11 ไม่อยู่ในสมณเพศ
12 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล
13 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพราะมีความผิด หรือมีมลทิน หรือมัวหมอง
14 ไม่อยู่ระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจําคุก (จําคุกจริง) ตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานซึ่งกระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ เว้นแต่มีกฎหมายล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ
15 ต้องไม่มีรอยสักตามร่างกายที่เห็นเด่นชัดหรือตามที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมเมื่อแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการทหาร หรือชุดกีฬาหน่วย หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ
16 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เคยต้องโทษในคดียาเสพติดทุกประเภท
17 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
18 ผู้ที่มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบก ดังนั้นจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
19 ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด

3. คุณวุฒิของผู้สมัครสอบคัดเลือก
- สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 4 มกราคม 2562 โดยยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกําลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 0830 - 1130 และ 1300 - 1500 (เว้นวันหยุดราชการ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 4425โทร.ทบ. 94413

ประกาศรับสมัคร