กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา

 2 พ.ค 2562    5,442 ครั้ง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. วิศวกร 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด

2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ โดยมีวิชาเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 6 หน่วยกิต

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

4. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์หรือทางเคมีอินทรีย์

5. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

7. นายช่างเทคนิค 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา และสาขาวิชาช่างยนต์

ตั้งแต่วันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร