กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 30 อัตรา

 9 ส.ค 2561    17,525 ครั้ง

กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 10 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 30 อัตรา
ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้
อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท (ตามที่ ก.พ.กำหนด)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และ
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
4. สาขาวิชานิติศาสตร์
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์
6. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
7. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
8. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
11. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
12. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
13. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
14. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
15. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร


เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 10 กันยายน 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร