กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา

 10 ก.ค 2561    3,889 ครั้ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
1. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ และ    
- เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (หรือรัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางการจัดการทั่วไป ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ    
- เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2017073 -7077

ประกาศรับสมัคร