กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา

 8 ส.ค 2562    35,414 ครั้ง

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม  - 19 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สนามสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
สนามนี้บรรจุทั่วประเทศ โดยได้รับการยกเว้นไม่ให้บรรจุ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2. พนักงานคุมประพฤติ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางกฎหมาย

3. นักจิตวิทยา บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

4. เจ้าพนักงานธุรการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

5. พนักงานพินิจ (ชาย) บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น
 - เฉพาะเพศชาย
 - เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

6. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน) บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น
- เฉพาะเพศหญิง
- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

สนามสอบ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
สนามนี้บรรจุที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก (นครปฐม)
1. พนักงานพินิจ (ชาย) บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น
 - เฉพาะเพศชาย
 - เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม  - 19 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร