กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา

 1 ก.ค 2562    3,288 ครั้ง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ผู้สมัครสอบต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร