กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา

 9 เม.ย 2562    23,457 ครั้ง

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
1 ตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา (กรุงเทพฯ)
อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับปริญญาโท

2 ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา (กรุงเทพฯ)
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์และ
ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

3 ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา (ขอนแก่น)
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

4 ตําแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา (กรุงเทพฯ)
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ และ
- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

5 ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา (ปทุมธานี)
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

6 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา (สงขลา, กรุงเทพ(2))
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

7 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา (กรุงเทพฯ)
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคารหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

8 ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา (กรุงเทพฯ)
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคารหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

9 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา (กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม่(2) ราชบุรี ระนอง)
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

ผู้สนใจจะสมัคร สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร