กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา

 11 ก.ค 2561    6,235 ครั้ง

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  และ   
- เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (เน้นงานพัฒนารูปแบบสมุนไพรใช้ในงานด้านวิชาการสาธารณสุข) บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์  และ   
- เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- ได้รับปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในในทุกสาขาวิชา
- ได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาต้อนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในในทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- ได้รับปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา
- ได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- ได้รับปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ
- ได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการ
- เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561 ที่เว็บไซต์ https://dtam.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร