กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา

 7 มี.ค 2562    12,720 ครั้ง

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
- บรรจุสำนักงานจัดการที่ป่าไม้ และ สระบุรี
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพาณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร

2. ช่างสำรวจ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- บรรจุสำนักงานจัดการที่ป่าไม้
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ

3. พนักงานพิทักษ์ป่า 10 อัตรา  เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- บรรจุลำปาง (9) และ สระบุรี (1)
- มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน)

4. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- บรรจุสำนักงานจัดการที่ป่าไม้
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15-22 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์รับสมัคร