กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 111 อัตรา

 31 ก.ค 2562    40,630 ครั้ง

กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 111 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิถาค
1 นิติกร จำนวน 22 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

2 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 17 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4 เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน จำนวน 13 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5 เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 34 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

6 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

7 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

8 พนักงานเดินหมาย จำนวน 9 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

9 ช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8-19 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร