กรมทหารพรานที่ 46 จังหวัดนราธิวาส รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานหญิง

 1 ก.พ 2562    6,397 ครั้ง

กรมทหารพรานที่ 46 จังหวัดนราธิวาส รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานหญิง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562
 
รายละเอียด
ประกาศค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิง ในสังกัด กรมทหารพรานที่46
คุณสมบัติของผู้สมัคร คร่าวๆ (ควรอ่านในประกาศอีกครั้ง)
1. มีสัญชาติไทย (บิดา-มารดา สัญชาติไทย)
2. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30ปี
3.  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6
4. ส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนัก 50-75 กิโลกรัม
 
สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562
กรมทหารพรานที่ 46 บ้านค่าย  หมู่ 2ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  โทร 07370-9736 หรือ 07370-9737
 
ประกาศรับสมัคร