กรมทหารพรานที่ 36 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน 11 อัตรา

 12 พ.ค 2562    2,410 ครั้ง

กรมทหารพรานที่ 36 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน คัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีสัญชาติไทย
- มีความรู้คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้
และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
- มีความประพฤติเรียบร้อย
- เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
- สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กรมทหารพรานที่ 36 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 13-22 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.053-681-300, 053-6817798 ต่อ 73322 และ 055-241-842

ประกาศรับสมัคร