กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา

 10 ก.ค 2562    14,636 ครั้ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
- และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. นักวิชาการประมงปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยา การประมง ทางชีวประมง ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวาริชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือ
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. นิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
- และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ หรือ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
- และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง
- และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

6. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง
- และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร