กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

 13 มี.ค 2562    1,879 ครั้ง

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
คุณสมบัติ :
1. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.3 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
1.4 มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติดี สุขภาพแข็งแรง
1.5 อุทิศเวลาว่างให้ประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นส่วนใหญ่
1.6 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office และสามารถจัดทำรายงานพร้อมประเมินผลการดำเนินงานได้
1.7 ไม่เคยกระทำความผิดอาญามาก่อน (แต่ไม่รวมถึงการกระทำความผิดโดยประมาทหรือการกระทำที่มีความผิดลหุโทษ)
1.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

วิธีสมัคร :     เอกสารประกอบการสมัคร (ส่งทางอีเมลล์ )
1.ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน
4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
วิธีการรับสมัคร
ส่ง e-mail : sujitra.k@pcd.go.th
ผู้ประสานงาน :     นางสาวจีฬาภรณ์ ไทยขำ [sujitra(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 0 2298 2084 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร