กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านกองทุนสวัสดิการฯ

 11 ต.ค 2561    3,384 ครั้ง

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านกองทุนสวัสดิการฯ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 11-31 ตุลาคม 2561

ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านกองทุนสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,000 บาท
ลักษณะของงาน :
1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่สนับสนุนการบริหารงาน การเงิน บัญชี งบประมาณและการบริการทั่วไปอื่นๆ ของสวัสดิการฯ
2. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการฯ
3. จัดเตรียมวาระและเอกสารการประชุม ประสานการจัดประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
4. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี
5. ปรับปรุงระเบียบสวัสดิการฯ
6. จัดซื้อ/จัดหาและจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มฯ สำหรับการประชุม อบรม สัมมนา
7. งานธุรการ
8. ควบคุมดูแลห้องอาหารสวัสดิการฯ
9. ควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในสวัสดิการฯ
10. สนับสนุนและกำกับดูแลความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสวัสดิการฯ
11. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะกับงานที่รับผิดชอบ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ที่งานสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 3
ผู้ประสานงาน : นางสาวลักษิกา กล่ำทอง/นางธัญมน พูลเขตร [luksika(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 022982049/022982136 ระยะเวลารับสมัคร : 11-Oct-18 ถึง 31-Oct-18

ประกาศรับสมัคร