กรมควบคุมมลพิษ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

 29 ธ.ค 2561    2,721 ครั้ง

กรมควบคุมมลพิษ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 30 ปี
3. มีบุคลิกภาพ ความประพฤติ เหมาะสม สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้หากมีความจำเป็น
5. สามารถออกปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
6. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

สมัครด้วยตนเองที่ ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม กองจัดการคุณภาพน้ำ ชั้น 5 กรมควบคุมมลพิษหรือส่งเมล์มาที่ rayongstd.iww@gmail.com พร้อมแนบเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 โทร. 0-2298-2154

ประกาศรับสมัคร