กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการแผ่นดินเดียวกัน

 6 ก.พ 2562    3,542 ครั้ง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการแผ่นดินเดียวกัน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม
ภายใต้โครงการแผ่นดินเดียวกัน
ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการแผ่นดินเดียวกัน จำนวน 1 อัตรา (จ้างเหมาเงินเดือน 15,000 บาท)
คุณสมบัติทั่วไป
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
2. อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปีบริบูรณ์
3. เพศชาย
4. ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูล/เตรียมการประชุม/การอบรม/การจัดกิจกรรม/
การทำเอกสารราชการ เช่น พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกรายงาน ประกาศ คำสั่ง
แบบฟอร์ม เป็นต้น
5. มีความขยัน อดทน สามารถทำงานนอกเวลาราชการ และสามารถเดินทางไปทำงาน
ต่างจังหวัดได้
6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
7. มีความรู้ด้านศาสนาอิสลาม และทักษะการทำ infographic จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอสมัครด้วยตนเอง พร้อมนำส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครประกอบด้วย
1. ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
2. วุฒิการศึกษา (Transcript)
3. ใบประกาศนียบัตร
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่
กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ชั้น 1 อาคารดรุณวิถี ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ
โทร 0 2306 8695 และ 0 2306 8903

ประกาศรับสมัคร