กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 42 อัตรา

 8 เม.ย 2562    18,635 ครั้ง

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. นายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)  จำนวน 2 อัตรา
2. นายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)  จำนวน 2 อัตรา
3. นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) จำนวน 1 อัตรา
4. นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) จำนวน 1 อัตรา
5. นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) จำนวน 1 อัตรา
6. นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 1 อัตรา
7. เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวน 1 อัตรา
8. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จำนวน 1 อัตรา
9. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 9 อัตรา
10. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์)จำนวน 1 อัตรา
11. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)  จำนวน 2 อัตรา
12. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 3 อัตรา
13. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ)(ปฎิบัติงานที่ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ) จำนวน 1 อัตรา
14. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) จำนวน 1 อัตรา
15. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)  จำนวน 2 อัตรา
16. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์)  จำนวน 2 อัตรา
17. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) จำนวน 1 อัตรา
18. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวิชราลงกรณธัญบุรี) จำนวน 1 อัตรา
19. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี) จำนวน 1 อัตรา
20. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี) จำนวน 1 อัตรา
21. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) จำนวน 3 อัตรา
22. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด) (โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 1 อัตรา
23. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 1 อัตรา
24. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) จำนวน 1 อัตรา
25. ช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2590-6204

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร