มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร(ไฟฟ้า)

สร้างเมื่อ: 15/01/2023 อ่าน: 783 ครั้ง


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร(ไฟฟ้า) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งวิศวกร

ตำแหน่งวิศวกร (รับผิดชอบงานทางด้านไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
3) สามารถใช้โปรแกรมด้านการออกแบบ เช่น AutoCAD ในระดับดี
4) ถ้ามีประสบการณ์การทำงานทางด้านไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2566 ภายในเวลา 15.00 น.
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนดในเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้การ สมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการแนบหลักฐานการสมัคร และหลักฐานการชำระ เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในระบบรับสมัครงานออนไลน์ครบถ้วนทุกขั้นตอนภายในวันเวลาที่กำหนด

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร