มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู จำนวน 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/01/2023 อ่าน: 2,845 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 1/2566

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชีววิทยา) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยาหรือสำเร็จการศีกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา หรือสาขา อื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอนชีววิทยาจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง โดยอนุมัติปริญญาให้ไม่หลังจากวันรับสมัครวันสุดท้าย
2. หากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตสอน ตามที่คุรุสภากำาหนดให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบเข้าปฏิบัติ หน้าที่ได้พัฒนาตนเองให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูหรือใบอนุญาตสอนตามที่คุรุสภากำหนดภายในระยะเวลา3 ปี นับตั้งแต่เข้าปฏิบัติงาน
3. เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4. หากเป็นผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมหรือมีประสบการณ์การสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในสถาบันของรัฐหรือเอกชนรวม หรือผ่านการอบรม หรือมีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือนานาชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากสถาบันที่ ก.พ.รับรอง โดยอนุมัติปริญญาให้ไม่หลังจากวันรับสมัครวันสุดท้าย
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตสอน ตามที่คุรุสภา าหนด
3. เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4. หากเป็นผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมหรือมีประสบการณ์การสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในสถาบันของรัฐหรือเอกชน รวม หรือผ่านการอบรม หรือมีผลงานด้านคณิตศาสตร์ ระดับชาติหรือนานาชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันที่ ก.พ.รับรอง โดยอนุมัติปริญญาให้ไม่หลังจากวันรับสมัครวันสุดท้าย
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตสอน ตามที่คุรุสภากำาหนด
3. เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4. มีผลการสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า Band 5 หรือ TOEFL IBT ระหว่าง 53-64 หรือ CU-TEP ไม่ต่ากว่า60
5. หากเป็นผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมหรือมีประสบการณ์การสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในสถาบันของรัฐหรือเอกชน รวม หรือผ่านการอบรม หรือมีผลงานด้านคณิตศาสตร์ระดับชาติหรือนานาชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร