วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2023 อ่าน: 2,186 ครั้ง


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (เงินอุดหนุนทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2566

(1) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,000 บาท
คุณสมบัติผู้รับจ้าง
1 เพศชายหรือหญิงอายุระหว่าง 21 - 35 ปี
2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
3 หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4 ต้องไม่เป็นโรคต้องห้าม ดังนี้
4.1 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
4.2 โรคพิษสุราเรื้อรัง
4.3 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น โรคลมชัก เป็นต้น
5 มีความซื่อสัตย์สุจริตตรงต่อเวลา มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว มีความสามารถด้านการประสานงาน ประสานงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สุภาพ เรียบร้อย ประพฤติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะมีบุคลิกดี เหมาะสมกับลักษณะงานที่จ้าง กล้าตัดสินใจ กระตือรือร้น อดทน มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมได้และยอมรับ ความคิดเห็นผู้อื่นหรือข้อผิดพลาดของตนเองเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาตนเอง

(2) พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 7,500 บาท
คุณสมบัติผู้รับจ้าง
1 เพศชายอายุไม่ต่ำกว่า 30- 45 ปี
2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
3 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รับจ้างหรือรถยนต์ส่วนบุคคล และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4 ต้องไม่เป็นโรคต้องห้าม ดังนี้
4.1 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
4.2 โรคพิษสุราเรื้อรัง
4.3 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น โรคลมชัก เป็นต้น
5 มีความซื่อสัตย์สุจริตตรงต่อเวลา มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว มีความสามารถด้านการ ประสานงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สุภาพ เรียบร้อย ประพฤติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะมี บุคลิกดีเหมาะสมกับลักษณะงานที่จ้าง กล้าตัดสินใจ กระตือรือร้น อดทน มีความรับผิดชอบ ทำงาน เป็นทีมได้และยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นหรือข้อผิดพลาดของตนเองเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาตนเอง

(3) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 7,245 บาท
คุณสมบัติผู้รับจ้าง
1 เพศชายอายุระหว่าง 25 - 50 ปี
2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าที่กำหนดแต่มี ประสบการณ์และมีความชำนาญ
3 ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4 ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหนังสือรับรองการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 5 ต้องไม่เป็นโรคต้องห้าม ดังนี้
1 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
2 โรคพิษสุราเรื้อรัง
3 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น โรคลมชัก เป็นต้น
6 มีความซื่อสัตย์สุจริตตรงต่อเวลา มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว มีความสามารถด้านการ ประสานงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สุภาพ เรียบร้อย ประพฤติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะมีบุคลิกดี เหมาะสมกับลักษณะงานที่จ้าง กล้าตัดสินใจ กระตือรือร้น อดทน มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมได้และยอมรับ ความคิดเห็นผู้อื่นหรือข้อผิดพลาดของตนเองเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาตนเอง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์ อาคารเรียน 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร