สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2023 อ่าน: 7,186 ครั้ง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา
กลุ่มสาขาวิชาเอก
ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น
(2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ รับรองสิทธิซึ่งทางคุรุสภาออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ภายในวันรับสมัครเลือกสรรวันสุดท้าย

ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
(2) มีประสบการณ์ในตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ หรือประสบการณ์ด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์
(3) ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะของบุคคล ซึ่งไม่ได้ผ่านการเรียนการสอนใน สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ซึ่งต้อง สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ
(4) มีความรู้ความสามารถ ใช้เครื่องมือในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
(5) มีความรู้ความสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ โปรแกรมการทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้
(6) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด
(7) มีบุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ใช้ใบสมัครตามแบบที่กำหนดแนบท้ายประกาศ นี้เท่านั้น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี http://www.sesaud.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร