สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2023 อ่าน: 6,176 ครั้ง


สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1 ครู กศน. ตำบล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง หรือคุรุสภาให้การรับรอง
2. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาทางการศึกษา(ตามข้อ 1.) แต่ได้จบการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
3. มีใบประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ (ผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการต่อใบประกอบวิชาชีพครู ให้แนบเอกสารหลักฐานการยื่นต่อใบประกอบวิชาชีพ)
4. หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวได้รับการสรรหาเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ถ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดและคุรุสภากำหนด โดยมีคุณสมบัติการเป็น ครู กศน.ตำบล ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัครสอบครูผู้ช่วยแต่อย่างใด

2 ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ในตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ. และ/หรือคุรุสภา ให้การรับรอง

3 นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

4 นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

5 บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา  
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา ทางสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอรับใบสมัครแบบเสนอ ผลงานและแนวทางการพัฒนางานตามแบบที่กำหนด ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัดนครพนม หรือดาวน์โหลดใบสมัคร แบบเสนอผลงานและแนวทางการพัฒนางานตามแบบที่กำหนด ได้ที่ทางเว็บไซต์ http://nphanom.nfe.go.th/np/ และกรอกรายละเอียด ให้ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน พร้อมลง ลายมือชื่อ ให้เรียบร้อย ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานตามรายละเอียดดังแนบ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2566 ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 042 - 512311

ประกาศรับสมัคร