สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 1,895 ครั้ง


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน 2 อัตรา ตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

1 พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ ประจำกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างที่จะได้รับต่อเดือน 9,000 บาท

2 พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ประจำกลุ่มอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างที่จะได้รับต่อเดือน 9,000 บาท

5. คุณสมบัติของผู้สมัคร
5.1 เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ขึ้นไป (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัครวันสุดท้าย)  
5.2 วุฒิการศึกษา
5.2.1 ตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
5.2.2 ตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
5.5 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
5.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
5.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
5.9 มีความรู้ความสามารถ ทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และ Internet เป็นอย่างดี
ได้เป็นอย่างดี
5.10 มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ หรือสามารถปฏิบัติงานในลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ หน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร