สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงาน 9 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 2,300 ครั้ง


สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงาน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สำนักงานสถานธนาบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2565

(1) พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

(2) นิติกร 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

(3) พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
 
(4) พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

(5) พนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสาร ศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศึกษาศาสตร์ ทางโสตทัศนศึกษา
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

(6) พนักงานพัสดุ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

(7) พนักงานประมูลทรัพย์หลุด 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

(8) พนักงานธุรการ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย

2. อัตราค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
2.1 คุณวุฒิปริญญาตรี 15,050 บาท ต่อเดือน
2.2 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 9,440 บาท ต่อเดือน โดยตำแหน่งระดับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าจะได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประกอบกับระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 เดือนละ 2,000 บาท และ ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานการพาณิชย์ ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 เดือนละ 2,000 บาท
2.3 เงินบำเหน็จรางวัลพนักงาน พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละปี
2.4 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
2.5 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของพนักงานและลูกจ้างของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
2.6 เงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรของพนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.pawnshop.bangkok.go.th

ประกาศรับสมัคร