บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) 43 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 3,381 ครั้ง


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) 43 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา)
ด้วยศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างท่าของ(จ้างเหมา) ปฏิบัติหน้าที่เปิด - ปิดถุง คัดแยก ลำเลียง ส่งต่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์หรือถุงไปรษณีย์ และงานอื่นที่ เกี่ยวเนื่องกับการส่งต่อไปรษณียภัณฑ์และไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ประจำศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ จำนวน 43 ราย อัตราค่าจ้างวันละ 400.- บาท (ผู้รับจ้างทำของฯแบบปฏิบัติงานไม่ครบ 35 ซม./สัปดาห์) อัตราค่าจ้างวันละ 430.- บาท (ปฏิบัติงานช่วงเวลากลางวัน) และอัตราค่าจ้างวันละ 450.- บาท (ปฏิบัติงานช่วงเวลากลางคืน)

1. คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร
1.1 สัญชาติไทย เป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครงาน
1.2 สามารถปฏิบัติงานเป็น เวร/ผลัด 24 ชั่วโมง และสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที
1.3 คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เทียบเท่าขึ้นไป
1.4 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือ บริษัท มหาชน จำกัด เพราะกระทำผิดวินัย หรือทุจริตต่อหน้าที่
1.5 ไม่เคยรับโทษจำคุกจริงโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

2. การสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา)
2.1 ผู้ประสงค์สมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียด และเขียนใบสมัครด้วยตนเอง ณ แผนกธุรการ อาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ชั้น 2 แจ้งวัฒนะซอย 5 ในวันจันทร์- วันศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัต ฤกษ์หรือวันหยุดชดเชย) ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. โทร. 02 – 5738772 ต่อ 5293, 5298
2.2 ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร