สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 1,101 ครั้ง


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาบ้านไร่
- อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้าง 9,400.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท รวม 11,400.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ดังนี้
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี ชั้น 2 เลขที่ 282 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครแต่อย่างใด และต้องปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศรับสมัคร