โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบิด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 1,592 ครั้ง


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบิด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบิด เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเหมาบริการ 11,910 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)ในสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ สาขาวิชาอนามัยชุมชน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเหมาบริการ 9,030 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาหรือ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการ ทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15หน่วยกิต)

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบิด สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำบิด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร