สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 563 ครั้ง


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน จำนวน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เลขที่ 52/37 ถนนนอกทางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร