โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 2,899 ครั้ง


โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศฉบับที่ 1
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษศาสตร์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 12,240.-บาท
คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1.1 เพศ ชายหรือหญิง (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
1.2 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
1.3 จบการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
1.4 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
1.5 มีความสามารถด้านทักษะคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่าง ๆ
1.6 มีบุคลิกดี มีความประพฤติเรียบร้อย ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ

กำหนดรับสมัคร ในวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ณ กลุ่มงานครูและบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ประกาศฉบับที่ 2
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่อัดสำเนา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อัดสำเนา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,500.-บาท
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
1.2 มีความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
1.3 มีบุคลิกดี มีความประพฤติเรียบร้อย ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
1.4 ไม่มีประวัติการต้องคดีใดๆ
1.5 ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.6 หากได้รับการพิจารณา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของโรงเรียนทุกประการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดรับสมัครในวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ณ กลุ่มงานครูและบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ประกาศฉบับที่ 3
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นโยบาย และแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,310.-บาท
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี
1.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ / รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ / รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1.3 มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
1.4 มีความสามารถดูแลระบบในการจัดการข้อมูลสารสนเทศในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน
1.5 มีความรับผิดชอบสูง รักการเรียนรู้
1.6 มีความเสียสละและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในเวลานอกราชการได้
1.7 มีความประพฤติเรียบร้อย ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ

กำหนดรับสมัครในวันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ณ กลุ่มงานครูและบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ประกาศรับสมัคร