สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 2,963 ครั้ง


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน -  2 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 640 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 460 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

3. แพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 640 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

4. นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 640 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข)

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 420 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา  
อัตราค่าจ้างวันละ 325 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ  

7. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา  
อัตราค่าจ้างวันละ 325 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษาประถมศึกษาขึ้นไป สามารถขับรถยนต์ มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตัวผู้สมัคร
1.มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
2.เพศหญิงหรือเพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2524 0359

ประกาศรับสมัคร