กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอเมืองนครราชสีมา ที่ 2 รับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

สร้างเมื่อ: 23/11/2022 อ่าน: 1,902 ครั้ง


กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอเมืองนครราชสีมา ที่ 2 รับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
ประกาศกองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอเมืองนครราชสีมา ที่ 2 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จํานวน 1 อัตรา (ชาย)

คุณสมบัติและลักษณะของผู้สมัคร
1.1 เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 12 แห่ง พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
(1) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่เข้าเป็นสมาชิก
(2) มีสัญชาติไทย
(3) เป็นชายมีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(4) มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชแห่งศาสนาใด
(7) ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด
(8) ไม่เป็นทหารหรือตํารวจประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(9) ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์อันเป็นที่รังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอันธพาล หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย เป็นต้น
1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีอาชีพเป็นหลักฐาน
1.3 มีพื้นฐานความรู้หนังสือไทยอ่านออกเขียนได้
1.4 มีความเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ว่าการอําเภอเมืองนครราชสีมา ฝ่ายความมั่นคง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร 0-4424-2094 ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศรับสมัคร