โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานอำนวยการ

สร้างเมื่อ: 23/11/2022 อ่าน: 884 ครั้ง


โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
1) คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ ตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กร วิชาชีพนั้น ๆ
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
13. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและหน้าที่การปฏิบัติงาน สำนักงานอำนวยการ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ สารบรรณและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการสำนักงานอำนวยการ
4. มีความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office, Internet ได้เป็นอย่างดี
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติ ซึ่งอาจเป็นงานในภารกิจหลัก ภารกิจรองหรือภารกิจสนับสนุน หรือเป็นงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือ
6. เป็นงานที่ไม่ใช่ลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติ แต่จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ขั้นต่ำระดับปริญญาตรี  
7. มีบุคลิกภาพดี มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารราชสุดา (อาคาร 3) ชั้น 1 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ประกาศรับสมัคร