เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/11/2022 อ่าน: 1,257 ครั้ง


เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 ตําแหน่ง รวม 6 อัตรา
1) ผู้ช่วยครู จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนี้
2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกัน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงาน ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่สอน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท

2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. รับรองซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
อัตราค่าตอบแทน
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท

3) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะบุคคลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือ หน่วยงานซึ่งระบุบถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะด้านการทดลองปฏิบัติ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท

พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 ตําแหน่ง รวม 4 อัตรา
1) ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ หรือ มีความรู้ความสามารเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000.- บาทรวมได้รับ เดือนละ 10,000.- บาท

2) คนงาน จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ไม่กําหนดคุณวุฒิทางการศึกษา
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000.- บาท รวมได้รับ เดือนละ 10,000.- บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้ เพียง 1 ตําแหน่ง เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-2182-4195-7 ต่อ 127

ประกาศรับสมัคร