โรงพยาบาลโคกโพธิ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/11/2022 อ่าน: 1,869 ครั้ง


โรงพยาบาลโคกโพธิ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

1. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,470 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับชอบและลักษณงานที่ปฏิบัติ

2 นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,030 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ ทางที่ส่วนราชการเจ้าต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับชอบและลักษณงานที่ปฏิบัติ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร