เทศบาลตำบลจอมทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/11/2022 อ่าน: 3,265 ครั้ง


เทศบาลตำบลจอมทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2566

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้(ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท

1.1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 3 อัตรา
สังกัด งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชา สามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต.กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางการ สาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 13,285.- บาท

1.1.3 ตำแหน่ง คนสวน (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด งานสวนสาธารณะ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 11,400.- บาท

1.2 พนักงานจ้างทั่วไป
1.2.1 ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

1.2.2 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ขับรถกู้ชีพ) จำนวน 2 อัตรา
สังกัด งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.2.3 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานกู้ชีพ) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.2.4 ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา
สังกัด งานโรงเรียน กองการศึกษา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาฯ สามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตัวเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร