ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/11/2022 อ่าน: 2,276 ครั้ง


ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN CMU) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 2 อัตรา อัตราจ้างขั้นต่ำ เดือนละ 17,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเหมาะสม)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล
2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มีอายุไม่เกิน 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์, สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
- มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารหรือเกษตรแปรรูป อย่างน้อย 2 ปี
- มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง มีไหวพริบ และปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความสามารถในการสื่อสาร การนำเสนองาน และประสานงานได้เป็นอย่างดี
- เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ และมีความอดทนสูง
- เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย และเรียนรู้ได้เร็ว
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
- มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office ได้ในระดับดี
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของศูนย์ฯ สามารถสมัครได้ 3 วิธี ดังนี้
1. สมัครทางเว็บไซต์ โดยดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.fin.cmu.ac.th (ในหัวข้อ ประชาสัมพันธ์) กรอกข้อมูลและส่งไฟล์ดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการสมัคร ที่ครบถ้วน มายัง E-mail : hr.fin.cmu@gmail.com
2. สมัครผ่านทางระบบ CMU HR e-Recruitment ได้ที่ Link : https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment
3. สมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ชั้น 3 อาคารสำนักงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 จนถึง วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประกาศรับสมัคร