โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/11/2022 อ่าน: 1,516 ครั้ง


โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2.3 วุฒิการศึกษา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
2.6 ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟัน เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดี จนเป็นที่ที่รังเกียจของสังคม
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.9 ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ณ วันทำสัญญา)
2.10 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นพรรคการเมือง  
2.11 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร

3. อัตราค่าจ้าง
ได้รับค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (ไม่มีประกันสังคม)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร