สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/11/2022 อ่าน: 2,646 ครั้ง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงานและรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ก)
ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
- โรงพยาบาลนาน้อย จำนวน 1 อัตรา
ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

1.2 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ข)
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- โรงพยาบาลทุ่งช้าง จำนวน 1 อัตรา
ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์  

1.3 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มเทคนิค
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง
- ระดับ ปวช.หรือประสบการณ์ 5 ปี ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 9,400 บาท
- ระดับ ปวท. ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 10,840 บาท
- ระดับ ปวส. ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ (บัญชี) บริหารธุรกิจ(บัญชี)

1.4 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มเทคนิค
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
- โรงพยาบาลเชียงกลาง  จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง
- ระดับ ปวช.หรือประสบการณ์ 5 ปี ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 9,400 บาท
- ระดับ ปวท. ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 10,840 บาท
- ระดับ ปวส. ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ในสาขาวิชาพาณิชยการ, บริหารธุรกิจ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.5 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
- โรงพยาบาลภูเพียง  จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง
- ระดับ ปวช.หรือประสบการณ์ 5 ปี ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 9,400 บาท
- ระดับ ปวท. ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 10,840 บาท
- ระดับ ปวส. ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ(บัญชี) บริหารธุรกิจ(บัญชี)

1.6 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ
- โรงพยาบาลนาหมื่น จำนวน 1 อัตรา  
ค่าจ้าง
- ระดับ ปวช.หรือประสบการณ์ 5 ปี ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 9,400 บาท
- ระดับ ปวท. ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 10,840 บาท
- ระดับ ปวส. ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ, บริหารธุรกิจ

1.7 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
- โรงพยาบาลท่าวังผา จำนวน 1 อัตรา
- โรงพยาบาลบ้านหลวง จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 8,690 บาท
- ระดับ ปวช.หรือประสบการณ์ 5 ปี ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 9,400 บาท
- ระดับ ปวท. ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 10,840 บาท
- ระดับ ปวส. ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในการปฏิบัติงาน หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
3. ทั้งข้อ 1 และ 2 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมี ใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด

1.8 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
- โรงพยาบาลสันติสุข จำนวน 1 อัตรา
 - ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

1.9 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
- โรงพยาบาลแม่จริม  จำนวน 1 อัตรา
- โรงพยาบาลนาน้อย จำนวน 1 อัตรา  
- โรงพยาบาลนาหมื่น จำนวน 1 อัตรา  
- โรงพยาบาลเชียงกลาง จำนวน 1 อัตรา  
- ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

1.10 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
- โรงพยาบาลทุ่งช้าง จำนวน 1 อัตรา  
- ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ และ
3. ผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดไทย จากสถาบันของภาครัฐ

1.11 กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ
- โรงพยาบาลบ้านหลวง จำนวน 1 อัตรา  
- โรงพยาบาลทุ่งช้าง จำนวน 1 อัตรา  
- โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 อัตรา  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักเฮือก ตำบลบ่อเกลือใต้ สสอ.บ่อเกลือ จำนวน 1 อัตรา สิ
- ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลชุมชนที่มีตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร