สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา รับสมัครและคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 1,111 ครั้ง


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา รับสมัครและคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล

1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000.00 บาท ต่อเดือน
คุณสมบัติ
1. ผู้รับจ้างจะต้องให้บริการแก่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามลักษณะงาน ขับรถยนต์ ในการเก็บรักษาและซ่อมบำรุงรถยนต์ ให้เรียบร้อยตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และซ่อมบำรุงรถราชการ พ.ศ. 2549 และ(ฉบับที่ 2) ขับรถยนต์ของทางราชการ ให้เป็นไปตาม ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้และขับขี่รถราชการ พ.ศ. 2537 โดยเคร่งครัดและประหยัดพลังงาน เชื้อเพลิง จัดทำทะเบียนการใช้รถยนต์ราชการให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันและเสนอผู้ควบคุม เป็นประจำทุกเดือน ทดสอบเกณฑ์การใช้น้ำมันของรถยนต์ราชการเป็นประจำทุกเดือนแล้วรายงานผล ให้หัวหน้าสำนักงานฯ ผ่าน เจ้าหน้าที่พัสดุ ประดับธงชาติ และสัญลักษณ์ในพิธีต่างๆ และช่วยดูแลทรัพย์สิน ของทางราชการให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้เป็นปกติ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
2 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 ผู้รับจ้างต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รับจ้าง หรือรถยนต์ส่วนบุคคล
4 มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง
1.5 หากผู้รับจ้าง ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ไม่รับผิดชอบ ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะ บอกเลิกจ้างตามสัญญาจ้าง

2 ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ภายในวงเงินไม่เกิน 10,050.00 บาท ต่อเดือน
คุณสมบัติ
1 ผู้รับจ้างจะต้องให้บริการแก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามลักษณะงาน ดูแลทำความสะอาดบริเวณภายในสำนักงาน, ห้องครัว, ห้องอาหารและบริเวณซักล้าง, กระจก, ประตูหน้าต่าง ดูแล ความสะอาดของโต๊ะ ตู้ต่างๆ ในสำนักงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง
4 หากผู้รับจ้าง ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ไม่รับผิดชอบ ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะ บอกเลิกจ้างตามสัญญาจ้าง

3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000.00 บาท ต่อเดือน
คุณสมบัติ
1 ผู้รับจ้างจะต้องให้บริการแก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามลักษณะงาน ธุรการและบันทึกข้อมูล ในการช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลเกษตรกรและครูบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร จัดทำหนังสือขออนุมัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง การตรวจรับและการขอ อนุมัติเบิกจ่ายพัสดุ ช่วยปฏิบัติงานควบคุมดูแลบำรุงรักษาสินทรัพย์ของทางราชการ และรายงานผลการทดสอบ การใช้น้ำมัน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
2 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช.
3 มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง
4 หากผู้รับจ้าง ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ไม่รับผิดชอบ ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะ บอกเลิกจ้างตามสัญญาจ้าง

4 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,500.00 บาท ต่อเดือน
- ระยะเวลาการจ้าง 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2560
คุณสมบัติ
1 ผู้รับจ้างจะต้องให้บริการแก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามลักษณะงาน ธุรการและบันทึกข้อมูล ในการช่วยปฏิบัติงานรับ - ส่ง หนังสือ ออกเลขหนังสือหรือคำสั่ง ดูแล รักษา เบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน จัดเก็บค้นหาเอกสารและจัดทำสำเนาเอกสาร รวมทั้งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล จัดทำรายงานหรือข้อมูลตามแบบที่กำหนด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือรายงาน แก้ไขการบันทึกข้อมูลที่ ผิดพลาดให้ถูกต้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
2 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช.
3 มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง
4 หากผู้รับจ้าง ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ไม่รับผิดชอบ ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะ บอกเลิกจ้างตามสัญญาจ้าง

5 ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในวงเงินไม่เกิน 10,050.00 บาท ต่อเดือน
คุณสมบัติ
1 ผู้รับจ้างจะต้องให้บริการแก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามลักษณะงาน รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานในเวลา 06.00น. ปิด - เปิด ประตูรั้วด้านหน้าสำนักงานโดยให้เปิด เวลา 08.00น. ปิดเวลา 18.00 น. เชิญธงชาติขึ้น เวลา 08.00น. เชิญธงชาติลงเวลา 18.00น. อำนวยความสะดวกของการจอด รถยนต์ของข้าราชการและผู้มาติดต่อ ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณด้านนอกสำนักงาน รอบรัว การจัดสวน ต้นไม้ บริเวณสำนักงาน นอกตัวอาคาร ดูแลความสะอาดบริเวณบ้านพักสำนักงานอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง และตลอดจน ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง เวลา 18.00น. - 06.00น. ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทาง ราชการและความเรียบร้อยในบริเวณสำนักงาน ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการและความเรียบร้อยในบริเวณ สำนักงาน ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ ภายในรั้วสำนักงานฯ ตรวจสอบความเรียบร้อย การปิดประตูหน้าต่างเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ระมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของทางราชการ เช่น การตรวจตราขณะฝนตก , โทรศัพท์แจ้งตำรวจทันทีหากเกิดเหตุ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
2 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง
4 หากผู้รับจ้าง ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ไม่รับผิดชอบ ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะ บอกเลิกจ้างตามสัญญาจ้าง

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา อาคารเลขที่ 626 ม.11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 กันยายน 2565 ในวันทำการปกติ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร. 0-5444-9633

ประกาศรับสมัคร