สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 574 ครั้ง


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติ
(1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ทุกสาขาวิชา
(2) สัญชาติไทย
(3) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท และค่าครองชีพ เดือนละ 600 บาท
คุณสมบัติ
(1) วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2) สัญชาติไทย
(3) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ

3. นายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท และค่าครองชีพ เดือนละ 600 บาท
คุณสมบัติ
(1) วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
(2) สัญชาติไทย
(3) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(4) ขับรถยนต์ได้
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

ผู้มีความประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร หมายเลข โทรศัพท์ 0 5661 1295

ประกาศรับสมัคร