แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 1,669 ครั้ง


แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 ตั้งแต่วันที่ 19-26 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ตามวุฒิการศึกษา) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 สังกัดแขวงทางหลวงลำปางที่ 1

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัครสอบคัดเลือก
เจ้าพนักงานธุรการ 2 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 500.- บาท

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(ด) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานของรัฐ
(9) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(11) ไม่เคยเป็นผู้กระทำความผิดทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพศชาย ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นจึงจะมีสิทธิ์สมัคร สอบคัดเลือกได้

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
(3) มีความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรู้ความสามารถด้านการจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19-26 กันยายน 2565 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร