สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/09/2022 อ่าน: 1,979 ครั้ง


สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-23 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

1. ชื่อตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานพี่เลี้ยง 3 อัตรา
เงินเดือน 8,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์และ ไม่เกิน 65 ปี
2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องผ่านการตรวจสุขภาพ และตรวจสอบประวัติ แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนปฏิบัติงาน
3. มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างน้อย
4. ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออก ฤทธิ์ต่อจิตประสาท
5. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเรื้อนใน ระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่ รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย และ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รับเกียจแก่สังคม
6. เป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงานด้าน พี่เลี้ยงเด็กอายุแรกเกิด - 6 ปี หรือมีหนังสือ รับรอบการปฏิบัติงาน

2. ชื่อตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา
เงินเดือน 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 บริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
2. น้ำหนักระหว่าง 50 - 80 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม
2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องผ่านการตรวจสุขภาพ และตรวจสอบประวัติ แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนปฏิบัติงาน
3. มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างน้อย
4. ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออก ฤทธิ์ต่อจิตประสาท
5. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเรื้อนใน ระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่ รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย และ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รับเกียจแก่สังคม

3. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เงินเดือน 8,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์และ ไม่เกิน 60 ปี
2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องผ่านการตรวจสุขภาพ และตรวจสอบประวัติ แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนปฏิบัติงาน
3. มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาวิชาการบัญชี ขึ้นไป
4. ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมีนเมา หรือวัตถุที่ออก ฤทธิ์ต่อจิตประสาท
5. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเรื้อนใน ระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่ รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย และโรค ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รับเกียจแก่ เกียจแก่สังคม

4. ชื่อตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานซักฟอก 1 อัตรา
เงินเดือน 8,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์และ ไม่เกิน 60 ปี
2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องผ่านการตรวจสุขภาพ และตรวจสอบประวัติ แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนปฏิบัติงาน
3. มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างน้อย
4. ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออก ฤทธิ์ต่อจิตประสาท
5. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเรื้อนใน ระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่ รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย และโรค

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ในเวลาราชการ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 283 หมู่ 13 ถนนกสิกร ทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-4323-7334, 0-4323-7069 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศรับสมัคร