สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สร้างเมื่อ: 20/09/2022 อ่าน: 1,216 ครั้ง


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่ 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน จำนวน 15,000 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 โดยอนุโลม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่สามารถรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว89/2501ล งวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 6 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
( ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ เลขที่ 329/17 ถนนรัฐวัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ชั้น ด ส่วนบริหารทั่วไป) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ในวันและ เวลาราชการ ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร